Tủ Điện: 0913090256 ; Phụ kiện đường dây: 0983286858